Brandventilation & røgudluftning der opfylder krav og regler

Hvornår skal du bruge brandventilation og røgudluftning?

Brandventilation og røgudluftning bliver som regel installeret, når bygningsmyndighederne kræver det, i forbindelse med byggetilladelsen. Det er bygherrens pligt at dokumentere den korrekte dimensionering af de anlæg, der kræves.   

Brandventilation kan være baseret på naturlig ventilation (via vinduer, døre og porte) eller mekanisk ventilation (via en ventilator). 

Brandventilation

Et brandventilationsanlæg bortleder røg og røggas fra en brand i en bygning. Anlægget kan opfylde ét eller flere formål:

1. Øget personsikkerhed 

Anlægget holder flugtvejene røgfri under en evakuering. Det giver bedre sigtbarhed, og letter evakueringen for de tilstedeværende mennesker.

2. Bedre sikring mod brand af specifikke bygningsdele

Man sikrer, at røggas og røg ikke opvarmer bygningsdele, så de ikke styrter sammen.

3. Hindring af brandudbredelsen fra et røglag

Man sikrer, at røglag ledes væk, så bygningsdele ikke antændes af varmen fra røglaget.

Røgudluftning 

Røgudluftningsanlæg anvendes for at holde Beredskabets indsatsveje røgfri. Det drejer sig om adgangsveje, som f.eks. trapperum i bygninger.

Brandventilation

Scroll to Top