+45 70 111 333

Farligt gods er en alvorlig sag!

Al transport af Farligt Gods på landevej skal opfylde ADR-kravene.
 
Der findes også regler for jernbane- og lufttransport, hhv. RID- og IATA-regler.

Brandslukkere på køretøjer:
  • Eftersyn af brandslukkere på køretøjer
  • Klassifikation af fareklasser
  • Sikkerhedsrådgiver
  • www.safetrans.dk - unik videnbank om Farligt Gods.

Ny ADR-bekendtgørelse - BEK nr. 437 af 06/06/2005

Med virkning fra 1. juli 2005 træder en ny bekendtgørelse om vejtransport af Farligt Gods i kraft.

Blandt de nye punkter er en bestemmelse i §16 om at brandslukkerne fremover skal kontrolleres årligt i henhold til DS 2320. Det indebærer, at kun DS-certificerede virksomheder kan udføre det pligtige, årlige kontrol- og funktionseftersyn.

Vognmændene - eller andre ikke-godkendte personer/virksomheder - kan derfor ikke længere udføre service-eftersyn. Det skal (!) udføres af en DS-certificeret virksomhed.

ADR-2003 træder i kraft den 1. juli 2003:
Kravene til brandslukkere på alle (!) køretøjer, der transporterer Farligt Gods bliver skærpet.

Der bliver nu 3 kategorier - opdelt efter køretøjets størrelse:
1): Op til 3.500 kg:

Hér skal der være 4 kg. ABC-pulver, hvoraf de 2 kg. skal være i førerhuset.

2): Fra 3.500 til 7.500 kg:

Disse biler skal have ialt 8 kg. ABC-pulver, hvoraf én på 2 kg. skal placeres i førerhuset.

3): Lastbiler over 7.500 kg:

Disse store køretøjer skal have ialt 12 kg. ABC-pulver, hvoraf 2 kg. skal opbevares i førerhuset, og derudover skal der være mindst én på 6 kg. (I praksis vil det blive 1 stk. 2 kg. og 2 stk. 6 kg. pulverslukkere).

Alle brandslukkerne skal opfylde EN-3, d.v.s. være DS/EN3-godkendt, idet allerede eksisterende DS 2120-godkendte brandslukkere kan anvendes indtil den 31. december 2007.

OBS ! Køretøjer, der allerede e r godkendt til Farligt Gods transport kan vente indtil 2007 med at opfylde de nye, skærpede krav til slukningsudstyret.

Læs mere på: www.safetrans.dk - eller ring til os for en smart og billig løsning på at få alle nødvendige informationer, papirer, ladelister, sikkerhedskort, transportdokumenter m.m.

Fareklasser og UN-numre:
Igennem ADR-konventionen er der fastlagt en lang række krav til transport af Farligt Gods som vejtransport - og indenfor søtransport hedder reglerne: IMDG.

OBS !!! Såvel producent, transportør som modtager er underlagt strenge krav til dokumentation, og der stilles en lang række krav til uddannelse af alt personale, som direkte - eller indirekte - "håndterer" Farligt Gods.

Alt Farligt Gods er opdelt i følgende fareklasser:
1: Eksplosive stoffer og genstande
2: Gasser
3: Brandfarlige væsker
4.1: Brandfarlige, faste stoffer
4.2: Selvantændelige stoffer
4.3: Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser i forbindelse med vand
5.1: Oxiderende stoffer
5.2: Organiske stoffer
6.1: Giftige stoffer
6.2: Smittefarlige stoffer
7: Radioaktive stoffer
8: Ætsende stoffer
9: Forskellige farlige stoffer og genstande

Alle farlige stoffer er af FN tildelt et 4-cifret løbenummer (kaldet UNNR) med tilhørende fareklasse, klassificeringskode og pakkegruppe. De oplyser om stoffets fareegenskaber (f.eks. UNNR 1300 Terpentin 3, F1, II).

Herudover er der MEGET detaljerede krav til:

Mærkning, påskrifter, regler for samlæsning, begrænsninger i den transporterede mængde, håndtering og stuvning, brandslukkere, nødudstyr, bemanding m.m.

For at kunne rådgive vores kunder på dette vitale områder har mere end 30 medarbejdere fra Dansk Brandteknik a.s. allerede gennemgået den af Beredskabsstyrelsen fastlagte uddannelse i håndtering af Farligt Gods - den såkaldte 10316-uddannelse.

Hvem er omfattet af ADR-reglerne?
Alle der transporterer, håndterer, laster/losser eller opbevarer Farligt Gods er omfattet af ADR-konventionens regler.
 
Undtaget fra reglerne er man som hovedregel, når man holder sig under frimængden eller der er tale om ikke erhvervsmæssig transport.
PRINT

Sikkerhedsrådgiveren:
Virksomheder, der er omfattet af Bekendtgørelsen skal skriftligt udpege én eller flere sikkerhedsrådgivere. Sikkerhedsrådgiveren skal gennemgå og bestå en af Beredskabsstyrelsen fastlagt eksamen.
 
Det er muligt at indgå aftale med en ekstern Sikkerhedsrådgiver.

Dansk Brandteknik har en godkendt, eksamineret sikkerhedsrådgiver !

Sikkerhedsrådgiver-ordningen er indført i hele EU.

Sikkerhedsrådgiveren skal årligt aflægge rapport til virksomhedens ledelse. Også hér hjælper www.safetrans.dk, som holder styr på alle årets transporter.

Er du i tvivl om du/I håndterer Farligt Gods?

Gå ind på www.safetrans.dk - hvor en 5 minutters test vil hjælpe dig/jer på vej.

Vi ser dette som et vitalt område for intern efteruddannelse, og vi ser betydelige risici for s-t-o-r-e fejlinvesteringer for vores kunder, hvis rådgivningen ikke er up-to-date på dette område.

Kontakt os så vi i god tid kan bistå med den rigtige løsning.
"Listening is the key to Partnership" …. Vi har den fornødne viden til at kunne lytte og forstå ! - vi har allerede distanceret os fra branchen …… for vore kunders skyld !

Dansk Brandteknik a.s. er medstifter af og partner i SafeTrans A/S.
 Kontakt os
Emne:
*
antal hjertestartere:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer, at vi bruger cookies.
Dansk Brandteknik | Rosenkæret 31 | 2860 Søborg | Tlf.: 70 111 333 | mail@danskbrandteknik.dk